Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN PQ

De website van PQ bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door PQ

De PQ Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de PQ Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

 

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

PQ behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de PQ Website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de PQ Website.

 

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De PQ Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van PQ en PQ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. PQ is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. PQ verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van PQ van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

 

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de PQ Website, garandeert u PQ dat u de PQ Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de PQ Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de PQ Website of het gebruik en genot van de PQ Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de PQ Web Sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

 

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De PQ Website kan bulletinboarddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn bedoeld om u in staat te stellen te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (collectief: "Communicatiediensten"), U gaat ermee akkoord de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die correct zijn en betrekking hebben op de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen schenden.
 • Publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, profane, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van andermans computer kunnen beschadigen.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Geen bestanden downloaden die door een andere gebruiker van een Communicatiedienst zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet op legale wijze kunnen worden verspreid.
 • Het vervalsen of verwijderen van auteursvermeldingen, wettelijke of andere gepaste mededelingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
 • andere gebruikers te beperken of te verhinderen de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten.
 • Het schenden van gedragscodes of andere richtlijnen die voor een bepaalde communicatiedienst gelden.
 • Geen informatie over anderen verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • de toepasselijke wet- en regelgeving schenden.

PQ is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. PQ behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. PQ behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

PQ behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen, naar eigen goeddunken van PQ.

Wees altijd voorzichtig met het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst. PQ heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan PQ niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde PQ woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van PQ.

Op materialen die naar een communicatiedienst zijn geüpload kunnen geplaatste beperkingen van gebruik, reproductie en/of verspreiding van toepassing zijn. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

 

MATERIALEN DIE AAN PQ ZIJN VERSTREKT OF OP EEN PQ-WEBSITE ZIJN GEPLAATST

PQ beschouwt de materialen die u verstrekt aan PQ (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een PQ Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u PQ, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien. PQ is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar PQ's eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inzending garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze sectie bezit of anderszins beheert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van de Inzending.

 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR VIA DE PQ WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. PQ EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE PQ WEBSITE. OP VIA DE PQ WEBSITE ONTVANGEN ADVIES MAG NIET WORDEN VERTROUWD VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN EN U DIENT EEN GESCHIKTE PROFESSIONAL TE RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK OP UW SITUATIE TOEGESNEDEN ADVIES.

PQ EN/OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN OP DE PQ WEBSITE VOOR WELK DOEL DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. PQ EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

IN GEEN GEVAL ZAL PQ EN/OF HAAR LEVERANCIERS, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE PQ WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE PQ WEBSITE OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE LEVERING OF HET NIET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN VERKREGEN VIA DE PQ WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE PQ WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS PQ OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE PQ WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE OM HET GEBRUIK VAN DE PQ WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT : [email protected]

 

BEËINDIGING/TOEGANGSBEPERKING

PQ behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de PQ Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, V.S. u stemt er hierbij mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de PQ Website vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in San Mateo County, Californië, V.S. Gebruik van de PQ Website is ongeautoriseerd in een jurisdictie waarin niet alle bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf, van kracht zijn. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de PQ Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en PQ. Op de nakoming van deze overeenkomst door PQ zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van PQ om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de PQ Website of informatie die aan PQ is verstrekt of door PQ is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht krachtens de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette afwijzing van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling het meest benadert en blijft de rest van de overeenkomst van kracht. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en PQ met betrekking tot de PQ Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en PQ met betrekking tot de PQ Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn opgesteld en bijgehouden. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten in het Engels worden opgesteld.

 

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN:

De inhoud van de PQ Website is: Copyright 2017 door PQ en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

 

HANDELSMERKEN

De namen van hier genoemde bedrijven en producten kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

De hierin afgebeelde voorbeeldbedrijven, -organisaties, -producten, -personen en -gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis is bedoeld of mag worden afgeleid.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

 

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR VORDERINGEN WEGENS INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Op grond van Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), dienen kennisgevingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht van de Verenigde Staten te worden gericht aan de Designated Agent van de Dienstverlener. ALLE VRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE ZULLEN NIET WORDEN BEANTWOORD. Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims inzake inbreuk op het auteursrecht.