Beskrivning av företaget

PQ är en ledande global leverantör av silikater, kiseldioxid och derivatprodukter. PQ:s produkter används i ett stort antal olika industriella processer och i många kundprodukter, från dekorativa färger till gröna cement, från rent dricksvatten till gröna däck och från tandkräm till biobränslen och öl.

Idealiska kandidater delar PQ:s kärnvärden integritet, hållbarhet, människor, kundfokus och säkerhet. Framgångsrika medarbetare anammar och modellerar dessa värderingar i sina beteenden och handlingar.

Arbetsbeskrivning

PRODUKTION

 • Få ut maximal effektivitet från all driftsutrustning.
 • Upprätthålla tillräckliga lager för att uppfylla kundernas krav.
 • Utföra förebyggande underhåll på all utrustning.
 • Upprätthålla korrekta produktionsregister.
 • Starta, använda och stänga av utrustning efter behov.

KUNDSERVICE

Kvalitet

 • Kännedom om ISO 9001-förfaranden. Upprätthåller data och register enligt ISO 9001-standarder och -förfaranden.
 • Producerar och levererar produkter enligt specifikationerna.
 • Strävar kontinuerligt efter att förbättra kvaliteten och minska variationen.
 • Samla in drifts- och laboratoriedata.
 • Inspektera tankbilar innan de lastas med produkter till kunden.

Service

 • Kommunicera alla kundklagomål/leveranser som inte uppfyller kundkriterierna till rätt myndighet (t.ex. leverans, kvalitet, pappersarbete etc.)
 • Arbeta med team för att kontinuerligt förbättra kundservicesystemet.
 • Tar emot leveransorder från kunder och samordnar tidtabeller.
 • Upprätthålla en öppen kommunikationslinje med alla kunder.
 • Att vara jourhavande för att lasta lastbilar för kunder under ledig tid. (Helger på jour)
 • Lokalisera lastbilar för att lasta åt kunder under ledig tid.

PERSONALRESURSER

 • Bidra med synpunkter på avsnittet om karriärutveckling i EDD.
 • Hjälper till med utbildning av en ny medarbetare.

ANLÄGGNINGSRESURSER

 • Upprätthålla en hög nivå av städning.
 • Föreslå förbättringar för att behålla försprånget gentemot konkurrenterna.

SAMHÄLLELIGA FRÅGOR

Säkerhet

 • Ge input till den årliga EH&Splanen.
 • Använd SWA för att förhindra osäkra handlingar.
 • Följa PQ:s livräddande beteenden
 • Följ standardiserade arbetsrutiner.
 • Använd den PPE som krävs för arbetsuppgifterna.
 • Delta i säkerhetsutbildning och säkerhetsmöten när så krävs.
 • Delta och se till att alla försiktighetsåtgärder som kan göras för att förhindra skador vidtas. Att arbeta säkert i allt vi gör är obligatoriskt.

Miljö

 • Övervaka alla miljösystem på anläggningen.
 • Ge input till den årliga EH&Splanen.
 • Rapporterar alla miljöobservationer.

Etik för ansvarsfullt företagande & principer för hållbarhet

 • Följ alla CIAC:s uppförandekoder.
 • Förstår etiken och principerna i Responsible Care Ethic & Principles for Sustainability och bedriver verksamheten inom ramen för dessa riktlinjer.
Kvalifikationer

Ledning

 • Ta på sig det dagliga ansvaret enligt enhetschefens anvisningar i dennes frånvaro.
 • Förmåga att arbeta med minimal handledning
 • Planera in lastbilar för nästa vecka.
 • Spårar transporter av råmaterial och kommunicerar med järnvägarna.

Individuell

 • Inneha en 5:e klass Power Engineer's (pannoperatör) biljett.
 • Mekanisk fallenhet
 • Utföra rutinmässiga inspektioner av utrustningen.
 • Utför oavbruten produktion av glasupplösning.
 • Utföra mindre reparationer av utrustning.
 • Hålla arbetsområdet rent och fritt från alla säkerhetsrisker.
 • Bistå i utvecklingen av anläggningens budget.
 • Utföra effektiv start/avstängning av anläggning och tillhörande utrustning.
 • Upprätthålla aktivt deltagande i ISO-revisioner/EHS-revisioner/miljörevisioner.
 • Utför alla kvalitetskontroller av levererade produkter, pannvatten och för register.
 • Inhämta kunskap om alla företagets policyer/anläggningens rutiner/ISOrutiner/plan för nödåtgärder.
 • Prioritera i nödsituationer och kommunicera till rätt myndigheter.
 • Har goda kunskaper i matematik, läsning, skrivning och datoranvändning.
 • Lasta lastbilar för att leverera produkter till kunden.
 • Avlasta järnvägsvagnar.
 • Andra arbetsuppgifter som enhetschefen anvisar.

Myndighet:
Ta på sig det dagliga ansvaret enligt enhetschefens anvisningar i dennes frånvaro.
Godkänna inköp av reservdelar och entreprenadtjänster upp till $1000.

Ytterligare information

EHS ansvarsområden

 • Kommunicerar, främjar och visar personligen att säkerhet/hälsa (inklusive PQP-principer) är en #1-prioritet
 • Deltagande i riskbedömningsrevisioner i tillämpliga fall
 • Förstå PQ-principerna (PQP) och hur de implementeras i platsens organisation, regler och procedurer
 • Genomför HSE-utbildningskrav som identifierats för jobbet i rätt tid

National Silicates Partnership är en arbetsgivare som erbjuder lika anställningsmöjligheter. Följaktligen finns rimliga anpassningar tillgängliga för kandidater som deltar i förhållande till de material eller processer som vi använder i rekryteringsprocessen.

Arbetsplats