Privacybeleid

PQ, met inbegrip van haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, (gezamenlijk "PQ" of "We") zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Het doel van dit Privacybeleid ("Beleid") is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de soorten persoonlijke informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u aan PQ kunt verstrekken en de praktijken die van toepassing zijn op de verwerking van dergelijke persoonlijke informatie.

Lees dit beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in het beleid en de praktijken van PQ met betrekking tot uw informatie en hoe wij deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is het uw keuze om onze website(s) niet te gebruiken (www.pqcorp.com of "Website") of om uw gegevens niet aan PQ te verstrekken. Door de Website te bezoeken en te gebruiken of anderszins uw persoonsgegevens aan PQ te verstrekken, gaat u akkoord met dit Beleid en stemt u in met de hierin beschreven praktijken voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd; als u de website of diensten van PQ blijft gebruiken nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, wordt u geacht deze wijzigingen te aanvaarden.

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op persoonlijke informatie die wordt verzameld van klanten, werknemers, bezoekers van de website en sollicitanten via de website van PQ of andere elektronische middelen.

Dit beleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie die door een derde partij wordt verzameld, inclusief via een toepassing of inhoud (inclusief reclame) die een link bevat naar of toegankelijk is vanaf of op de Website.

Informatie die we verzamelen

PQ verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie op verschillende manieren, afhankelijk van of u een werknemer, sollicitant, zakenpartner of bezoeker van de website van PQ bent. Bekijk het onderstaande gedeelte in overeenstemming met uw relatie met PQ en het gebruik van onze Website.

Zakenpartners

PQ kan persoonsgegevens verzamelen van huidige of toekomstige zakenpartners, waaronder klanten, leveranciers, verkopers, dienstverleners en bezoekers van een website.

Informatie die we verzamelen

 • Uw naam en contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres of fysiek adres, bedrijf en telefoonnummer, kunnen worden verzameld via formulieren die u via onze website of andere elektronische middelen bij PQ indient. Deze contactgegevens worden gebruikt voor het tot stand brengen en onderhouden van zakelijke communicatie die nodig is om goederen of diensten te leveren of te ontvangen. Voor klanten kan de communicatie ook bestaan uit het aanbieden van producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn. Afhankelijk van uw relatie met PQ kan uw fiscale identificatie worden verzameld voor belastingdoeleinden. 
 • Uw belangstelling voor producten of diensten van PQ kan ook worden verzameld op basis van formulieren of antwoorden op enquêtes die u via onze website of andere elektronische middelen aan PQ verstrekt, met inbegrip van eerder gekochte of overwogen producten of diensten. Productinteresses kunnen ook worden verzameld via interacties met een vertegenwoordiger van PQ, zoals een verkoper, een medewerker van de technische dienst, de klantenservice of een andere persoon. Uw productinteresse wordt gebruikt om u informatie te verstrekken over producten of diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn.
 • Informatie over uw toegangsapparaat en toegang wordt verzameld en geregistreerd wanneer u een openbaar PQ-systeem, waaronder onze website, opent of ermee interageert. Deze informatie kan indien nodig worden gebruikt voor het oplossen van problemen en het handhaven van een betrouwbare werking van de systemen. De informatie is ook beschikbaar voor beveiligingsdoeleinden of forensisch onderzoek indien nodig.
 • Afhankelijk van de geleverde diensten en de verleende toegang tot de systemen, middelen of eigendommen van PQ, kan uw persoonlijke informatie worden gebruikt voor een achtergrondcontrole voor veiligheidsdoeleinden. Achtergrondcontroles maken gebruik van openbaar beschikbare informatie, waaronder informatie die u vrijwillig openbaar heeft gemaakt. Bijvoorbeeld informatie die u hebt gedeeld op social media platforms, met name publiekelijk zichtbare accounts (bijv. LinkedIn). Achtergrondcontroles worden doorgaans uitgevoerd door externe dienstverleners en zijn onderworpen aan de standaardvoorwaarden van dergelijke dienstverleners.

Werknemers en toekomstige werknemers

PQ verzamelt de persoonsgegevens van sollicitanten, huidige werknemers en voormalige werknemers.

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende methoden en bronnen. De persoonlijke informatie kan rechtstreeks van u worden verzameld wanneer u ons vrijwillig uw persoonlijke informatie verstrekt door de informatie in te dienen op formulieren of door contact op te nemen met PQ via e-mail, telefoon, onze website of een vergelijkbare methode. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook ontvangen van een uitzendbureau, salarisadministratie of arbeidsbemiddelaar.

Informatie die we verzamelen

 • Uw naam en contactgegevens, waaronder uw e-mailadres, post- of woonadres en telefoonnummer, kunnen worden verzameld wanneer dat nodig is om zakelijke communicatie tot stand te brengen en te onderhouden die nodig is om een sollicitatie te verwerken of de arbeidsrelatie te beheren.
 • Vanaf de sollicitatie en gedurende de hele levenscyclus van een persoon vóór indiensttreding en in dienstverband kan aanvullende persoonlijke informatie worden verzameld van sollicitanten of werknemers, waaronder door de overheid verstrekte belastingnummers, rijbewijsnummers, opleidingsgeschiedenis, certificaten, arbeidsgeschiedenis, inventaris van vaardigheden en functioneringsgesprekken.
 • Persoonlijke informatie kan worden verzameld van sollicitanten om de geschiktheid van de sollicitant voor de functie te beoordelen en de sollicitatie tijdens het wervingsproces te verwerken. De persoonlijke informatie die van werknemers wordt verzameld, wordt gebruikt voor het beheer van hun tewerkstelling, vergoeding, voordelen, loonlijst, opleiding, loopbaanontwikkeling en om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de verplichte rapportering aan de bevoegde autoriteiten. Voor meer gedetailleerde informatie over de verzamelde persoonlijke informatie en verzamelmethode dienen werknemers, voormalige werknemers en sollicitanten contact op te nemen met hun lokale of respectieve personeelsafdeling.
 • Met toestemming van een persoon kan diens persoonlijke informatie worden gebruikt voor een achtergrondcontrole voor veiligheidsdoeleinden. Achtergrondcontroles maken gebruik van openbaar beschikbare informatie, waaronder informatie die u vrijwillig openbaar heeft gemaakt. Bijvoorbeeld informatie die u hebt gedeeld op social media platforms, met name publiekelijk zichtbare accounts (bijv. LinkedIn). Achtergrondcontroles worden doorgaans uitgevoerd door externe dienstverleners en zijn onderworpen aan de standaardvoorwaarden van die dienstverleners. U moet het privacybeleid van dergelijke dienstverleners lezen voordat u instemt met een achtergrondcontrole.

  Informatie over uw toegangsapparaat en toegang wordt verzameld en gelogd wanneer u een PQ-systeem zoals de website opent of ermee interageert. Deze informatie wordt naar behoefte gebruikt voor het oplossen van problemen en het handhaven van een betrouwbare werking van de systemen. De informatie is ook beschikbaar voor beveiligingsdoeleinden en forensisch onderzoek indien nodig. 

Andere mogelijke informatieverzameling

Hoewel de volgende informatie over het algemeen niet door PQ wordt verzameld, kan deze in bepaalde omstandigheden worden verzameld en gebruikt:

 • Cookies: Door onze Website te bezoeken, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met ons Cookiebeleid, beschikbaar op PQ Cookiebeleid.
 • Beschermde Classificaties onder Californische of federale wetgeving: Voorbeelden zijn leeftijd, geboortedatum, geslacht, militaire of veteranenstatus, burgerlijke staat, nationaliteit, burgerschap, zwangerschap en gerelateerde medische aandoeningen, genetische informatie of andere soortgelijke identificatiegegevens. Deze gegevens kunnen worden verzameld in het kader van het verlenen van diensten of producten, achtergrondcontroles, personeelszaken, beveiliging of om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen.
 • informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten: Voorbeelden hiervan zijn informatie zoals (maar niet beperkt tot) browsergeschiedenis en zoekgeschiedenis. Deze informatie kan worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, onder meer om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven, om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en om alleen het juiste gebruik van uw persoonlijke informatie mogelijk te maken of om onze website, diensten en producten te verbeteren door middel van tests, onderzoek, analyse en productontwikkeling.
 • Conclusies die worden getrokken uit de in de bovenstaande categorieën geïdentificeerde informatie die wordt gebruikt om een profiel over een klant op te stellen. Deze informatie kan worden gebruikt om de diensten of producten of de klantenservice te leveren.

Gegevensbronnen

Naast de hierboven beschreven wegen kan PQ uw persoonlijke informatie uit de volgende bronnen verkrijgen:

 1. Rechtstreeks van u (of u nu een klant, werknemer, sollicitant of toekomstige werknemer bent), wanneer u ons vrijwillig uw persoonlijke informatie verstrekt. Bijvoorbeeld:
  1. Wanneer u informatie op formulieren indient.
  2. Wanneer u contact opneemt met PQ via onze website, e-mail, telefoon of andere soortgelijke methoden.
  3. Wanneer u uw identiteit registreert voor authenticatie in een geautomatiseerd systeem (d.w.z. prikklok, netwerk, toegangscontrole, indienen van informatie op formulieren). Zie leveranciersinformatie.
 2. Direct of indirect van verkopers, dienstverleners of andere derden. Bijvoorbeeld:
  1. Onze zakelijke klanten of onze dienstverleners (tijdens of in het kader van de dienstverlening).
  2. Informatie die u vrijwillig openbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld voor ons gebruik bij achtergrondcontroles).
  3. Informatie die u hebt gedeeld op social media platforms, met name publiekelijk zichtbare accounts (bijv. LinkedIn).
  4. Informatie die u hebt verstrekt aan een wervende dienstverlener.
 3. Uit uw gebruik, bezoek of activiteit op een van onze websites. Bijvoorbeeld:
  1. Rechtstreeks (door uw informatieverstrekking).
  2. Indirect (via informatie die door uw apparaat of browser wordt verstrekt, zoals een IP-adres)

Met wie wij uw persoonlijke gegevens delen

PQ kan uw persoonlijke informatie, zoals hierboven beschreven, uitsluitend delen met de volgende derden:

 1. Dienstverleners (met inbegrip van aannemers, dienstverleners en andere derden) zoals nodig voor de uitvoering van het gecontracteerde werk.
 2. Filialen/dochterondernemingen en verwante entiteiten.
 3. Derden aan wie u of uw vertegenwoordigers ons toestemming geven om uw persoonsgegevens bekend te maken in verband met producten of diensten die wij aan u leveren.
 4. Externe adviseurs, zoals accountants of externe juridische adviseurs.
 5. Regerings-, wettelijke, regelgevende of andere soortgelijke autoriteiten en/of plaatselijke overheidsinstanties, op verzoek of indien vereist.

PQ verkoopt geen persoonlijke informatie aan wie dan ook.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Dit gedeelte is op u van toepassing als u een natuurlijk persoon bent die in Californië woont, zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA), een natuurlijk persoon die in Canada woont of zaken doet met de Canadese vestigingen van PQ, zoals vastgelegd in de Privacy Information and Electronic Documents Act (PIPEDA), of een natuurlijk persoon in de Europese Unie, zoals gedefinieerd in de General Data Protection Regulation (GDPR). De CCPA, PIPEDA en GDPR verschaffen u verschillende privacygerelateerde rechten ("Rechten") met betrekking tot uw persoonsgegevens. In dit gedeelte vindt u algemene informatie over deze Rechten. De volgende bronnen bevatten meer specifieke informatie over de CCPA, PIPEDA en GDPR, en uw respectieve rechten op grond daarvan (indien van toepassing):

CCPA: https://www.oag.ca.gov/privacy/ccpa

PIPEDA: https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/the-personalinformationprotection-and-electronic-documents-act-pipeda/

GDPR: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en

Recht op kennisgeving: Klanten, werknemers, sollicitanten en andere personen die woonachtig zijn in de staat Californië hebben op of vóór het verzamelen van persoonlijke informatie recht op een kennisgeving met de categorieën persoonlijke informatie die over hen wordt verzameld en de doeleinden van die verzameling.

Recht op Kennis/Recht op Toegang: Een klant heeft het recht om informatie te vragen over onze verzameling, bekendmaking, verkoop en/of gebruik van zijn persoonlijke informatie gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden. Een klant kan verzoeken dat PQ openbaar maakt:

 • Categorieën van persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld;
 • Categorieën van bronnen waaruit uw persoonsgegevens worden verzameld;
 • Categorieën van persoonlijke informatie over u die Wij hebben verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel;
 • Categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden zijn verkocht of bekendgemaakt;
 • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonsgegevens; en - Specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Wanneer PQ u uw informatie elektronisch verstrekt, zal zij, voor zover mogelijk, de informatie op een overdraagbare manier aanleveren zodat u de informatie aan een andere entiteit kunt overdragen.

PQ kan uw verzoek om informatie weigeren als uw identiteit niet kan worden geverifieerd (uw verzoek is geen verifieerbaar verzoek van een klant), of als de informatie binnen een periode van twaalf (12) maanden al twee keer is verstrekt. PQ kan ook weigeren om u specifieke informatie te verstrekken die wij over u hebben verzameld als openbaarmaking een substantieel, duidelijk en onredelijk risico oplevert voor de veiligheid van die persoonlijke informatie, uw account bij PQ of de veiligheid van onze systemen.

Recht van verwijdering: Een klant heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van alle persoonlijke informatie die wij van hem hebben verzameld of die wij over hem bewaren. Na ontvangst van uw verifieerbare klantverzoek zal PQ uw persoonsgegevens verwijderen (en onze Service Providers opdracht geven deze te verwijderen), behoudens de uitzonderingen die zijn toegestaan onder de CCPA, PIPEDA, GDPR of andere toepasselijke privacywetgeving, en eventuele wettelijke verplichtingen die Wij hebben om die gegevens te bewaren.

Recht om af te zien van de verkoop van uw persoonlijke informatie: De CCPA geeft een klant het recht om af te zien van de verkoop (zoals gedefinieerd in de wet) van zijn/haar persoonlijke informatie. PQ verkoopt geen persoonlijke informatie en biedt u dus geen mechanisme om u af te melden.

Recht op non-discriminatie: PQ zal een klant niet discrimineren naar aanleiding van het besluit om een van de privacyrechten uit te oefenen die u krachtens de CCPA worden toegekend.

Uw rechten doen gelden - Een verzoek tot kennisname of verwijdering indienen: Zoals eerder vermeld kan PQ uw verzoek afwijzen als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren. Volg de onderstaande instructies en verstrek de gevraagde informatie zodat wij uw verzoek adequaat kunnen behandelen.

 1. Als u een huidige of voormalige werknemer van PQ bent die in de staat Californië, Canada of de Europese Unie woont, kunt u uw verzoek per e-mail indienen op [email protected]. Vermeld in de e-mail welk recht u uitoefent. Om uw identiteit te verifiëren moet uw verzoek het volgende bevatten:
  1. Uw volledige naam en e-mailadres gekoppeld aan uw profiel;
  2. Uw favoriete telefoonnummer; en
  3. Uw huurdatum. Indien mogelijk vragen wij uw huurdatum in het formaat MM/DD/JJ.
 2. Als u eerder bij PQ hebt gesolliciteerd (sollicitanten) en in de staat Californië, Canada of de Europese Unie woont, kunt u uw verzoek per e-mail indienen op [email protected]. Vermeld in de e-mail welk recht u uitoefent. Om uw identiteit te verifiëren moet uw verzoek het volgende bevatten:
  1. Uw volledige naam en e-mailadres gekoppeld aan uw profiel;
  2. Uw favoriete telefoonnummer; en
  3. Het aantal vacatures waarop u bij PQ hebt gesolliciteerd, alsmede de functietitel en -code die bij elke sollicitatie horen, voor zover beschikbaar.
 3. Als u PQ uw informatie hebt verstrekt via onze website en in de staat Californië, Canada of de Europese Unie woont, kunt u uw verzoek per e-mail indienen op [email protected].
  1. Uw volledige naam en e-mailadres, zoals door u verstrekt aan PQ via onze website;
  2. Uw favoriete telefoonnummer; en
  3. Een korte beschrijving van waarom u denkt dat PQ over uw persoonlijke gegevens beschikt (d.w.z. dat u een "contactformulier" via onze website hebt ingediend). Alle informatie die u onder dit punt aan PQ verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor verificatiedoeleinden en wordt verwijderd zodra de verificatie is vastgesteld.

Bevoegde agenten: U kunt uw recht op inzage of uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefenen door middel van een gevolmachtigde agent. Een verzoek van een gevolmachtigde agent namens u wordt alleen aanvaard als de gevolmachtigde agent ons schriftelijk bewijs verschaft dat hij/zij bevoegd is om namens u te handelen. Wij kunnen ook eerst eisen dat de gemachtigde agent zijn identiteit verifieert voordat wij het verzoek accepteren. PQ kan verzoeken weigeren van gevolmachtigde agenten die geen bewijs van hun status als gevolmachtigde agent of verificatie van hun identiteit kunnen overleggen. 

Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie indien vereist door de wet

PQ kan uw persoonsgegevens ook openbaar maken zoals vereist door de wet, met of zonder kennisgeving, wanneer PQ van mening is dat openbaarmaking noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan de wet, met inbegrip van een wettelijke vereiste, een juridisch proces dat wordt gevoerd tegen PQ of de PQ Website, een verzoek van de overheid of een ander gerechtelijk bevel.
 • De rechten of eigendom van PQ en haar gebruikers beschermen en verdedigen.
 • - De persoonlijke veiligheid van gebruikers van PQ of het publiek beschermen.

PQ kan ook geaggregeerde informatie over gebruikers van de Website die niet persoonlijk identificeerbaar is, zonder beperking aan derden verstrekken.

Integriteit van de gegevens

Wat betreft de bezoekers van zijn website, zijn eigen werknemers of zijn eigen sollicitanten, zal PQ redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw PI nauwkeurig, volledig en actueel is, voor het beoogde gebruik. Wij bieden personen redelijke toegang tot de PI die zij aan ons verstrekken, alsmede de mogelijkheid om dergelijke informatie in te zien en te corrigeren. Voor verzoeken om toegang kunt u contact met ons opnemen volgens de procedure hierboven onder "Uw rechten met betrekking tot uw informatie".

Wat zijn eigen werknemers en zijn eigen sollicitanten betreft, zal PQ redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie nauwkeurig, volledig en actueel is voor het beoogde gebruik. PQ zal persoonlijke informatie alleen gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld of waarvoor de betrokkene later toestemming heeft gegeven.

Hoe wij uw informatie opslaan en beschermen

Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en om alleen het juiste gebruik van uw persoonlijke informatie toe te staan, maken wij gebruik van fysieke, technische en administratieve controles en procedures om de informatie die wij verzamelen te beschermen.

Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, maakt PQ gebruik van een verscheidenheid aan fysieke en logische toegangscontroles, firewalls, inbraakdetectie-/preventiesystemen, netwerk- en databasecontrole, antivirus en back-upsystemen. Wij gebruiken gecodeerde sessies bij het verzamelen of overdragen van gevoelige gegevens via onze websites.

Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie en gegevens tot personen die een specifiek zakelijk doel hebben voor het onderhouden en verwerken van dergelijke informatie. De werknemers van PQ die fysieke toegang hebben tot uw persoonlijke informatie zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van die informatie te beschermen en hebben training en instructies gekregen over hoe ze dat moeten doen.

PQ bewaart uw persoonsgegevens zolang uw account actief is of zolang deze redelijkerwijs nodig zijn voor de in dit beleid beschreven doeleinden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en voor zover van toepassing voor overeenkomsten met onze klanten.

Privacybeleid van andere websites

De websites van PQ kunnen voor uw gemak en/of ter informatie links bevatten naar sites van derden. Als u deze links opent, verlaat u de website van PQ en wordt u omgeleid naar een site van een derde partij. PQ heeft geen controle over deze sites of de privacypraktijken van deze sites van derden, die kunnen verschillen van de privacypraktijken van PQ. Wij onderschrijven of doen geen uitspraken over websites van derden en de persoonsgegevens die u aan websites van derden verstrekt, vallen niet onder deze Privacyverklaring. Wij raden u aan het privacybeleid van een website of bedrijf te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

Internationale informatieoverdrachten

PQ is een wereldwijde organisatie met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Onze servers, databases en dienstverleners bevinden zich in de Verenigde Staten, de EU, Canada en andere rechtsgebieden over de hele wereld. Verschillende landen hebben verschillende privacywetten en -vereisten, en sommige, waaronder de Verenigde Staten, bieden mogelijk minder juridische bescherming voor uw persoonlijke gegevens dan andere. Als u bezwaar hebt tegen de overdracht van uw informatie naar de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden, maak dan geen gebruik van de website van PQ en verstrek die informatie niet aan PQ.

Kinderen onder de 16 jaar

De website van PQ is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar, en PQ verzamelt niet bewust informatie van kinderen om onze producten of diensten te verkopen of te promoten. Niemand onder de 16 jaar mag informatie verstrekken aan PQ op of via onze website, en als we vernemen dat we informatie hebben ontvangen van een kind onder de 16 jaar, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 16 jaar persoonlijke contactgegevens naar PQ heeft gestuurd, neem dan onmiddellijk contact met ons op en wij zullen redelijke inspanningen leveren om deze informatie onmiddellijk uit onze systemen te verwijderen.

Dit deel is niet van toepassing op rechtsgebieden waar PQ aanwezig kan zijn en die kinderen onder de 16 jaar toestaan om voor PQ te werken of bij PQ in de leer te gaan, afhankelijk van de toepasselijke vereisten inzake ouderlijke toestemming. In dergelijke gevallen zal PQ de wetgeving van het toepasselijke rechtsgebied naleven.

Wijzigingen in dit beleid

PQ zal dit beleid af en toe bijwerken om bedrijfs- en klantenfeedback weer te geven. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en van kracht worden bij het bijwerken van deze website. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 september 2020 2 augustus 2021.

Door gebruik te blijven maken van de website en de door PQ geleverde diensten geeft u aan dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens zoals beschreven in het bijgewerkte beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om dit beleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop PQ met uw persoonsgegevens omgaat.

Geschillenbeslechting

PQ zal klachten en geschillen over het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen in overeenstemming met de beginselen in deze Verklaring. PQ stemt ermee in samen te werken met gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie. Wij raden u ten zeerste aan om eventuele klachten over deze Privacykennisgeving en/of onze activering van deze Kennisgeving aan ons voor te leggen alvorens over te gaan tot de in deze paragraaf beschreven procedure voor geschillenbeslechting.

Als u denkt dat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden en u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u een klacht indienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming, die u hier kunt vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Als u denkt dat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden en u bevindt zich in Canada, dan kunt u een klacht indienen in verband met de Canadese mensenrechten, die u hier kunt vinden: https://www.chrc.ga.ca.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected], of schrijf naar het volgende adres:

PQ

Team gegevensbescherming

300 Lindenwood Drive

Malvern, PA 19355